II Dzień Katolickich Twórców i Artystów
20:01 | 13.03.2019 | Wyświetleń: 568 | Autor: Antoni Zalewski

Dzień Katolickich Twórców i Artystów – to kolejna konferencja, zakończona Mszą Świętą i uwielbieniem Boga, z cyklu realizowanych w całej Polsce spotkań p.t. „Quo Vadis Twórco?”

Dlaczego Dzień Katolickich Twórców i Artystów? w dzisiejszych czasach to oni szczególnie potrzebują Bożego prowadzenia. Kultura oferuje paletę różnych wartości, nie zawsze tych, które służą człowiekowi. Czujemy, że naszym powołaniem jest jednoczyć środowisko, by tworzyło swoje dzieła dla dobra człowieka i społeczeństwa. Głęboko poruszają nas słowa Jana Pawła II w Liście do Twórców „Artysta, im lepiej uświadamia sobie swój «dar», tym bardziej skłonny jest patrzeć na samego siebie i na całe stworzenie oczyma zdolnymi do kontemplacji i do wdzięczności, wznosząc do Boga hymn uwielbienia. Tylko w ten sposób może do końca zrozumieć samego siebie, swoje powołanie i misję.”

Ponad to, nasz Ojciec Św. Jan Paweł II pisał bowiem :”Nie wszyscy są powołani, aby być artystami w ścisłym sensie tego słowa. Jednak według Księgi Rodzaju, zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki”.

Organizowanie takich Dni w całej Polsce jest częścią misji GOODstage, jednoczenia i poruszania środowiska do odnowy w Duchu Św. i ma prowadzić (o ile Bóg zechce) do zawierzenia kultury i twórców Bogu, przez ręce Maryi, na Jasnej Górze, zgodnie z myślą/propozycją abp Nycza.

Więcej o DKTiA:
http://goodstage.pl/

Bilety: https://evenea.pl/imprezy/konferencje/lodz/ii-dzien-katolickich-tworcow-i-artystow-217059/

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.