Schola parafii Opatrzności Bożej w Łodzi
08:42 | 07.02.2019 | Wyświetleń: 1325 | Autor: ks. Paweł Kłys
W niedziele 20 stycznia na Mszy św. o godz. 10.45 w parafii Opatrzności Bożej w Łodzi miało miejsce niecodzienne wydarzenie. 35-osobowa grupa dzieci i młodzieży została uroczyście przyjęta w szeregi scholi parafialnej „BŁĘKITNE PROMYKI  OPATRZNOŚCI”. Kandydaci wezwani po imieniu przez ks. Proboszcza Zdzisława Kowalewskiego wyrazili wolę przyjęcia na siebie zobowiązań ubogacania liturgii pięknym śpiewem i złożyli swoje przyrzeczenia. Dziewczęta i chłopcy otrzymali piękny, błękitny strój oraz krzyż z Duchem Świętym, aby na co dzień słuchać Jego natchnień. Schola spotyka się na próby raz w tygodniu w piątki o godz. 16.30-18.00 na starej plebanii przy ul. Kolińskiego 26 i przygotowuje oprawę muzyczną na Mszę św. z udziałem dzieci na godz. 10.45. Scholę prowadzi trzeci rok s.Marianna Mościcka felicjanka wraz z ks.Andrzejem Wrońskim, który troszczy się stronę duchową oraz techniczną. Dzieci śpiewają przy akompaniamencie gitary, na której gra p.Agnieszka Stępniak. Aby zachęcić dzieci i młodzież do aktywności dla PANA siostra wraz z rodzicami organizuje różne atrakcje np. Konkursy Kolęd i Pastorałek, koncerty ,spotkania opłatkowe, bale karnawałowe, zabawy andrzejkowe z konkursami, wycieczki, pielgrzymki oraz wyjazdy wakacyjne nad morze”PRZYGODA PIRACKA” , które cieszą się wielką popularnością. W tym roku będą to już trzecie kolonie pod hasłem „Przygoda Piracka cz.3 -„Niezwyciężeni”, na które zapraszamy dzieci młodzież ze scholi oraz ze SKC, działającego przy SP120. Termin kolonii 13-24.07.2019r.
Nasza schola pięknie prezentuje się w nowych, błękitnych pelerynach, zobaczmy sami…… Na zakończenie liturgii zaprosiła wszystkich obecnych na KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK , który dedykowała KOCHANYM BABCIOM I DZIADKOM z racji ich święta i który odbył się w Parafii Opatrzności Bożej dnia 27.01.2018r . Płyty z tego Koncertu można będzie nabyć jako cegiełkę na zakup sprzętu nagłaśniającego dla scholi w Parafii Opatrzności Bożej pod koniec ferii zimowych. Serdecznie zapraszamy rodziców , dzieci i młodzież , grających na różnych instrumentach, aby wzmocnili stronę muzyczną „BŁĘKITNYCH PROMYKÓW OPATRZNOŚCI”.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.