Archidiecezja Łódzka
Efektywne energetycznie obiekty Archidiecezji Łódzkiej w Tomaszowie Mazowieckim – Katolicka Szkoła Podstawowa i budynek administracyjno – gospodarczy”
12:21 | 20.01.2019 | Wyświetleń: 2278 | Autor: ks. Paweł Kłys

Celem projektu jest wygenerowanie oszczędności energii, redukcji emisji CO2 do atmosfery oraz osiągnięcie lepszego standardu energetycznego budynków. Przedmiotowy projekt zakłada inwestycję w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej należących do Archidiecezji Łódzkiej, zlokalizowanych przy ul. Głowackiego 11 w Tomaszowie Mazowieckim. Pozwoli to na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.

W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano:

–  głęboką modernizację energetyczną budynków

– wymianę oświetlenia na wysoenergooszczędne oświetlenie LED

– modernizację systemu CO i CWU

– przyłączenie budynków do sieci cieplnej, budowę ciepłociągu i węzła cieplnego

– montaż wentylacji mechanicznej w budynku szkolnym

Realizacja inwestycji uwzględnia koncepcję projektowania uniwersalnego – obiekty objęte projektem,  są użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

Wartość projektu : 2 738 464,85 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 798 935,07 zł

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.