Archidiecezja Łódzka
Wspomnienie św. Cecylii – Święto Muzyki Kościelnej 2017
09:19 | 21.11.2017 | Wyświetleń: 1375 | Autor: ks. Paweł Kłys

Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię. Dzień po dniu głoście Jego zbawienie! (Ps. 96)

Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!

Rok 2017 przeżywamy pod hasłem «Idźcie i głoście». Autor natchniony psalmu 96 zachęca nas, abyśmy «dzień po dniu głosili Jego zbawienie». W tym cudownym wyznawaniu wiary i opiewaniu Bożej chwały patronuje nam św. Cecylia, dziewica i męczennica, patronka muzyki i śpiewu kościelnego, która jest jasnym drogowskazem w dawaniu świadectwa wiary, wierności Chrystusowi.

Każdego roku przeżywamy Jej liturgiczne wspomnienie, przeżywając ten dzień na rekolekcjach, dniach skupienia, warsztatach liturgiczno-muzycznych, sympozjach i kongresach. Organizujemy liczne koncerty, które stwarzają okazję do refleksji nad swoim powołaniem do uwielbiania Boga, Stwórcy wszelkiego piękna i dobra. Podczas uroczystej Eucharystii dziękujemy Panu Bogu za piękno posługi muzyka kościelnego, odpowiadając na zaproszenie Kościoła do pogłębiania naszej osobistej relacji z Chrystusem Panem i Odkupicielem, od której zależy kształt naszego chrześcijańskiego życia i posługiwania w Kościele.

W tym roku dziękujemy Panu Bogu za 300-setną rocznicę koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie oraz 140-lecie objawień w Gietrzwałdzie. […] Pragniemy także dziękować Panu Bogu za Instrukcję Konferencji Episkopatu Polski o Muzyce Kościelnej, która została zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski w Lublinie 14 października 2017 r. We wprowadzeniu do Instrukcji czytamy: «Wyznawcy wiary w Trójjedynego Boga w przejawach muzycznej ekspresji odnaleźli sposób wyrażania tego, czego ludzki język nie jest w stanie uchwycić. Mowa muzyczna bowiem nie tylko stawała się sposobem zaangażowania całego człowieka: jego sfery fizycznej, emocjonalnej i intelektualnej, w duchowe wchodzenie w tajemnicę Boga, ale co więcej , poprzez piękno i harmonię podnosiła ludzką modlitwę do wyżyn nadprzyrodzonego piękna, mającego swoje bezpośrednie odniesienie do Stwórcy». Dziękujmy Panu Bogu za to, że możemy uczestniczyć w tym poruszaniu ludzkich serc poprzez piękno muzyki. Jednak abyśmy to mogli czynić coraz lepiej potrzeba, aby i nasze serca zostały poruszone przez Boga. […]

Życzę wszystkim Muzykom Kościelnym głębokiego zjednoczenia z Chrystusem, podążania drogą Miłości, która na Krzyżu zajaśniała swym blaskiem objawiając swą moc i w zmartwychwstaniu przywróciła nam życie wieczne.

Wraz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum, Polską Federacją Pueri Cantores  zapraszam na IX Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych (organistów, dyrygentów, chóry, scholie liturgiczne, kantorów i zespoły instrumentalne) na Jasną Gorę, dnia 17 lutego 2018 r.

Niech Jasnogórska Królowa Polski ogarnia nas wszystkich płaszczem swojej opieki.

Z modlitwą

o. dr Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.