Archidiecezja Łódzka
Abp Jędraszewski: Bogu niech będą dzięki, za ten błogosławiony łódzki czas!
17:04 | 21.01.2017 | Wyświetleń: 6245 | Autor: ks. Paweł Kłys

„Dziękuję dziś wszystkim, których Pan Bóg postawił przez te ponad cztery lata, na mojej pasterskiej drodze w archidiecezji łódzkiej, i z którymi razem dane mi było głosić zwycięską Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa.” – mówił pasterz Kościoła łódzkiego.

Uroczystą Mszą świętą, sprawowaną w sobotę 21 stycznia br., o godz. 12:00 w katedrze św. Stanisława Kostki w Łodzi, wierni i duchowni Archidiecezji Łódzkiej, dziękowali Bożej Opatrzności za cztery lata posługi księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego.

„Kiedy 8 września 2012 roku obejmowałem urząd pasterski, w świętym Kościele Łódzkim, – mówił podczas powitania arcybiskup Marek, nikt z nas, a na pewno nie ja, nie sądził, że będę tutaj nieco więcej niż cztery lata. Dokładnie po czterech latach i trzech miesiącach, Ojciec Święty Franciszek, powierzył mi w dniu 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, urząd pasterza Kościoła Krakowskiego i stad nasze dzisiejsze Eucharystyczne spotkanie, które ma być Eucharystią tj. dziękczynieniem za ten czas i za tę drogę, którą w czasie tych prawie czterech i pół roku przebyliśmy razem, drogę zbawienia, drogę kroczenia ścieżkami wiary, nadziei i miłości. Za ten wspólny czas i wspólnie podejmowane wielkie dzieła, pragniemy Panu Bogu, bardzo serdecznie podziękować.” – zaznaczył arcybiskup.

Na dzisiejszą uroczystą liturgię, której przewodniczył i kazanie wygłosił metropolita łódzki, przybyli: ksiądz arcybiskup Konrad Krajewski, jałmużnik papieski, ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek oraz bp senior Adam Lepa, bp Ireneusz Pękalski, bp Marek Marczak, regens penitencjarii apostolskiej ks. Krzysztof Nykiel, kapłani diecezjalni i zakonni z terenu archidiecezji łódzkiej, duchowni bratnich kościołów i wspólnot chrześcijańskich, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, parlamentarzyści oraz wierni świeccy.

– „Gdy odbywałem ingres do tej wspaniałej katedry łódzkiej, w słowie jakie do was skierowałem mówiłem o znaczeniu mojego zwałowania pasterskiego: Scire Christum – Poznać Chrystusa. Chodziło oto, by podjąć ryzyko budowania swego życia na Chrystusie, by poddać się i otworzyć na Jego łaskę. By to On dał moc, aby podnieść głowy, bo człowiek wierzący, człowiek, który jest w Chrystusie, nie może się wstydzić swej wiary, a swoją jednoznaczną postawą musi pokazywać, że to inni, którzy zwłaszcza z własnej winy lekceważą prawdę, to oni powinni się wstydzić!”- zaznaczył w swoim słowie arcybiskup.

Przypomniał, że w czasie swojej posługi w archidiecezji, wraz z wiernymi starał się „odkłamywać prawdę historyczną o Łodzi. Łodzi męczeńskiej, której symbolami stały się: Getto żydowskie, znajdujące się w nim miejsce męczeństwa Polskich dzieci, słynny obóz na przemysłowej, Radogoszcz, a potem żołnierze wyklęci, a także nasi starsi bracia kapłani męczennicy aresztowani ponad 70 lat temu osadzeni w obozie w Konstantynowie, następnie wywiezieni do Dachau. Staraliśmy się żyć tą prawdą historyczną, która jest zakorzeniona w tej najwyższej prawdzie, jaką jest Jezus Chrystus!” – podkreślił.

W swojej homilii metropolita łódzki, wyraził podziękowania: -„Dziękuję księżom arcybiskupom i biskupom, najbliższym współpracownikom, zwłaszcza z kurii metropolitalnej łódzkiej, dziękuję wszystkim, którzy byli odpowiedzialni za kształtowanie i rozwój nowych powołań kapłańskich w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.” Swoje podziękowania złożył także obecnym na uroczystości przedstawicielom bratnich kościołów chrześcijańskich, przedstawicielom władz państwowych i miejskich.

Arcybiskup Marek przywołał ulubioną przez Jana Pawła II pieśń oazową: „Barka”, do której Papież Polak wracał, wspominając, że to ta pieśń zaprowadziła go do Watykanu. Odnosząc się do jej tekstu powiedział: – „…te słowa pieśni Barki, w jakiejś mierze odnoszę do siebie, z tym że, trzeba powiedzieć, że nie Barka, ale Łódź, to słowo pisane przez duże „Ł” i to dopowiedzenie, żal odjeżdżać!” – dodał ze wzruszeniem.

– „Kończąc, proszę was bardzo, – mówił dalej metropolita, módlcie się za mnie, aby szedł dalej tą drogą, którą wyznacza mi Pan, odrywając od jednych zadań i stawiając drugie, i obym krocząc drogami Pana, drogami, które on sam jedynie wyznacza, był świadkiem Jego zwycięskiej ewangelii i Kościoła, który jest z jednej strony znakiem sprzeciwu dla tego świata, a z drugiej bramą nieskończonego Bożego miłosierdzia.” – zakończył łódzki Pasterz.

W imieniu wiernych podziękowanie metropolicie łódzkiemu złożył prof. Michał Seweryński, członek Rady Społecznej przy Arcybiskupie Łódzkim. – „Wielkie i obfite dary są, które spłynęły przez tą posługę na nas, nie sposób jest ich wymienić. Wprawdzie z żalem się rozstajemy, ale rozumiemy, że trzeba żebyśmy naszymi modlitwami towarzyszyli księdzu arcybiskupowi w tej nowej posłudze w Królewskim Krakowie, opromienionym świętością Jana Pawła II.”- dodał.

Przed błogosławieństwem, podziękowanie w imieniu duchowieństwa Kościoła Łódzkiego i osób życia konsekrowanego, wypowiedział, ksiądz biskup Ireneusz Pękalski, który wymienił liczne działania arcybiskupa dla Kościoła łódzkiego, a wśród nich: pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych w Łodzi, coroczna pielgrzymka kół różańcowych do sanktuarium Matki Bożej Łaskiej, przewodniczenie archidiecezjalnej pielgrzymce do krakowskich Łagiewnik w Roku Miłosierdzia i inne. –„Życzymy, aby ksiądz arcybiskup wspierany hojnym błogosławieństwem Bożym, otoczony matczyną opieką Maryi Królowej Apostołów, oraz orędownictwem św. Józefa patrona naszej diecezji i Krakowa, a także św. Stanisława Biskupa, podążając szlakiem św. Faustyny i św. Jana Pawła Wielkiego, również wiernych tego Kościoła uczył poznawać Chrystusa, będącego źródłem miłości i największym dawcą łaski.” – zakończył.

-„Za chwilę po raz ostatni, jako metropolita łódzki, ucałuję ołtarz tej katedry. To bardzo przejmujące, znaczące i osobiście trudne, ale niech ten gest, stanowiący integralną część Eucharystii, będzie dla was drodzy siostry i bracia, zachętą do codziennej modlitwy oto, aby Bóg skierował tutaj nowego biskupa, który dalej będzie przewodził, was moi drodzy, na drogach wiary nadziei i miłości.” – zakończył arcybiskup Marek.

Po zakończeniu Eucharystii, wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni przez księdza arcybiskupa na poczęstunek do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, gdzie można było także osobiście spotkać się i porozmawiać z odchodzącym metropolitą.


Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski – ur. 24 lipca 1949 w Poznaniu, profesor nauk teologicznych. 17 maja 1997 Ojciec św. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej i biskupem tytularnym Forum Popilii. 11 lipca 2012 papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą łódzkim. 8 września 2012 odbył ingres do katedry w Łodzi, a 29 czerwca 2013 z rąk papieża Franciszka otrzymał paliusz metropolitalny. W marcu 2014 został wybrany zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. 8 grudnia 2016 papież Franciszek mianował arcybiskupem metropolitą krakowskim, o czym poinformował go osobiście w Rzymie 28 listopada 2016 roku. Ingres nowego metropolity krakowskiego do katedry na Wawelu, odbędzie się 28 stycznia br.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.