Archidiecezja Łódzka
Życiorys ś.p. Księdza Arcybiskupa Janusza Bolonka
12:00 | 05.03.2016 | Wyświetleń: 1444

Publikujemy życiorys zmarłego Księdza Arcybiskupa Janusza Bolonka.

Arcybiskup Janusz Bolonek urodził się 6 grudnia 1938 roku w Hucie Dłutowskiej koło Pabianic. Został ochrzczony 26 grudnia 1938 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Trzech Króli w Dłutowie i otrzymał imiona Januariusz i Mikołaj.

Młodość spędził w Łodzi, gdzie uczęszczał do szkół średnich i do Wyższego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 17 grudnia 1961 roku z rąk biskupa Jana Wawrzyńca Kulika w rodzinnej parafii Dłutów. Kilka miesięcy wcześniej rozpoczął studia filologii klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po roku, na polecenie biskupa Michała Klepacza, wyjechał do Rzymu.

Od 1962 roku, mieszkając w Papieskim Kolegium Polskim studiował teologię dogmatyczną na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W swojej rozprawie doktorskiej przedstawił problem ekumeniczności soboru Konstantynopolitańskiego z 553 roku i wartości dogmatycznej jego dekretów. Na tejże uczelni ukończył także dwuletnią szkołę literatury łacińskiej.

W latach 1967-71 był studentem Papieskiej Akademii Dyplomatycznej i równocześnie studiował prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Jego rozprawa doktorska z obojga praw dotyczyła zagadnień osobowości prawno-międzynarodowej Kościoła katolickiego.

W sierpniu 1971 roku papież Paweł VI powierzył mu stanowisko sekretarza w Nuncjaturze Apostolskiej w Nikaragui. Po czterech latach pracy w Ameryce Południowej został przeniesiony do Delegatury Apostolskiej w Waszyngtonie, gdzie przyczynił się między innymi do utworzenia Polskiej Misji Duszpasterskiej.

W 1977 roku rozpoczął pracę dyplomatyczną w Egipcie.

W 1979 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wezwał go do pracy w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Pracował tu do 1989 roku. Uczestniczył między innymi w pracach Zespołu do Stałych Kontaktów Roboczych między Stolicą Apostolską i rządem PRL. Brał czynny udział w przygotowaniu i przebiegu drugiej (1983 rok) i trzeciej (1987 rok) podróży apostolskiej Jana Pawła II do Polski. Był także członkiem Komisji Mieszanej Stolicy Apostolskiej i władz PRL, która pracowała nad wznowieniem stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Polską.

W latach 1988-1989 towarzyszył w licznych podróżach do Polski nuncjuszom do specjalnych poruczeń: abp. Luigiemu Poggi i abp. Francesco Colasuonno.

Dnia 25 września 1989 roku został podniesiony do godności arcybiskupa. Sakrę biskupią otrzymał 20 października 1989 roku w Bazylice św. Piotra w Rzymie z rąk papieża św. Jana Pawła II. Współkonsekratorami byli: Arcybiskup Edward Cassidy i Arcybiskup Francesco Colasuonno, późniejsi kardynałowie. Jako dewizę przyjął wezwanie: Uni Trinoque Deo (Trójjedynemu Bogu).

Następnie pełnił urząd nuncjusza apostolskiego w następujących państwach:
– na Wybrzeżu Kości Słoniowej i pronuncjusza w Nigrze i Burkina Faso (1989–1995),
– w Rumunii (1995–1998),
– w Urugwaju (1999–2008),
– w Bułgarii (2008-2013),
– oraz jednocześnie w Bułgarii i Macedonii (2011-2013).

Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Łodzi.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.