Archidiecezja Łódzka
Kandydatami do seminarium 35+ mogą być także wdowcy
13:55 | 25.09.2014 | Wyświetleń: 1633
Kandydatami do seminarium 35+ mogą być także wdowcy

Kandydatem do seminarium "35+" może być każdy mężczyzna stanu wolnego, także wdowiec - dowiedziała się KAI. W Krakowie do soboty 27 września trwa rekrutacja do Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń. Seminarium, które mieścić się będzie w Krakowie, erygował polski Episkopat za zgodą watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa.

Ogólnopolskie Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń zostało erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski 11 czerwca br. i jej będzie podlegało. Polski Episkopat uznał za „znak czasu” wzrastająca liczbę mężczyzn w późniejszym wieku wyrażających chęć życia w kapłaństwie, dlatego celem tego międzydiecezjalnego seminarium będzie przygotowanie do sakramentu święceń kandydatów, którzy ze względu na wiek wymagają odrębnego toku formacji.

Mężczyźni ci muszą się legitymować świadectwem maturalnym oraz skierowaniem przez biskupa diecezji, z której pochodzą. Jeśli wcześniej żyli w małżeństwie powinni przedstawić dokument o ustaniu małżeństwa czyli świadectwo śmierci żony lub prawomocną decyzję o stwierdzeniu nieważności tego małżeństwa.

Biskup kierując kandydatów do takiego seminarium powinien wcześniej zasięgnąć opinii proboszcza lub innego duszpasterza ale też świeckich, na temat zgłaszającego się kandydata. Jednak ostateczną decyzję o ich przyjęciu podejmie rektor po wysłuchaniu opinii pozostałych formatorów.

Według statutu, szczególnego rozeznania wymagają kandydatury mężczyzn, którzy mają potomstwo, uzyskali stwierdzenie nieważności swojego małżeństwa, byłych alumnów oraz tych, którzy przekroczyli 60 rok życia.

Formacja seminaryjna starszych kandydatów rozpocznie się tzw. rokiem propedeutycznym. Ten etap służy rozeznaniu powołania i wprowadzeniu w życie duchowe. Dalsza formacja w seminarium będzie trwała 5 lat i przebiegała zgodnie ze wskazaniami Stolicy Apostolskiej oraz „Zasadami formacji kapłańskiej w seminariach duchownych w Polsce”.

Punktem wyjścia do tzw. formacji ludzkiej, na której bazują później formacja duchowa, intelektualna i duszpasterska, w przypadku starszych kandydatów ma być ich dotychczasowe doświadczenie życiowe, z uwzględnieniem ich umiejętności i predyspozycji. Chodzi bowiem o pogłębioną ocenę tych doświadczeń, ich integrację i rozwój na drodze przygotowania do kapłaństwa.

Formacja duchowa proponowana alumnom ma ich prowadzić do głębokiej więzi z Jezusem Chrystusem – Dobrym Pasterzem w postawie umiłowania Kościoła. Na ich formację intelektualną składać się będą studia filozoficzne oraz teologiczne w Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Przed święceniami będą musieli zdać egzamin z całości teologii, ale nie będą już musieli pisać pracy magisterskiej i uzyskiwać magisterium z teologii.

Natomiast jeśli chodzi o formację pastoralną będzie ona realizowana nie tylko w seminarium ale częściowo również w macierzystych diecezjach kandydatów tak, by mieli oni możliwość integracji z duchowieństwem swojej diecezji. Ważną rolę w tej formacji będzie miał do spełnienia proboszcz parafii kandydata lub inny kapłan wyznaczony przez biskupa diecezjalnego.

Ponieważ, decyzją Episkopatu, siedzibą seminarium jest Kraków, dlatego metropolita krakowski jako delegat KEP będzie sprawował nad nim „bezpośredni nadzór i opiekę”. Jego siedziba mieści się przy prowadzonej przez cystersów parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie-Nowej Hucie na Osiedlu Szklane Domy.

Konferencja Episkopatu Polski mianowała już rektorem tego seminarium na 5-letnią kadencję ks. dr. Józefa Morawę, natomiast mianowanie pozostałych formatorów – ojca duchownego, prefekta i prokuratora (czyli dyrektora administracyjnego) leży w gestii metropolity krakowskiego.

Ogólnopolskie seminarium będzie współfinansowane przez rodzime diecezje kandydatów, a także – według możliwości – przez nich samych. Szczegółowe zasady finansowania seminarium zostaną wypracowane pod kierunkiem kard. Stanisława Dziwisza.

Watykańska Kongregacja ds. Duchowieństwa zatwierdziła we wrześniu br. statut tego seminarium na 3 lata „ad experimentum”.

http://ekai.pl/wydarzenia/ostatnia_chwila/x82255/kandydatami-do-seminarium-moga-byc-takze-wdowcy/

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.