Archidiecezja Łódzka
Jasna Góra: pielgrzymka dziennikarzy
22:11 | 20.09.2014 | Wyświetleń: 1090
Jasna Góra: pielgrzymka dziennikarzy

Do śpieszenia z pomocą ludziom zranionym złym wpływem mediów wezwał na Jasnej Górze abp Wacław Depo. Przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu przewodniczył Mszy dla uczestników ogólnopolskiej pielgrzymki dziennikarzy katolickich i środowiska Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Spotkanie pod hasłem „Totus Tuus” było dziękczynieniem za kanonizację Jana Pawła II.

Abp Depo przypomniał za Papieżem Franciszkiem, że zadaniem mediów jest służba prawdzie o człowieku i świecie oraz dążenie do przekształcenia społeczeństwa informacyjnego we wspólnotę komunikacji. Wymienił dwa największe dziś zagrożenia. Są to: „dezinformacja prowadząca do dezorientacji czytelnika, słuchacza, telewidza czy użytkownika Internetu oraz manipulacja ludźmi, którą Papież nazywa wprost brutalną agresją wobec jednostki i społeczeństw”. Wobec tych zagrożeń zadaniem dziennikarzy jest przede wszystkim dawanie świadectwa o Kościele, a uczynkami miłosierdzia są dziś: otwieranie bliźnim oczu na negatywny wpływ mediów, pomoc w powstaniu z uzależnienia się od mediów czy wspieranie młodych w zdobyciu nawyku selektywnego odbioru środków masowego przekazu.

Wybrany wczoraj nowy prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich Marcin Maruszak zachęca swych kolegów do odważnego dawania świadectwa wiary. Podkreśla, że wbrew rozpowszechnianej opinii środowisko ludzi mediów związanych z Kościołem jest duże, a dobro i tak zawsze zwycięży.

radiovaticana.org

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.