Archidiecezja Łódzka
Audiencja ogólna: podsumowanie papieskiej wizyty w Albanii
20:03 | 24.09.2014 | Wyświetleń: 965
Audiencja ogólna: podsumowanie papieskiej wizyty w Albanii

Podsumowaniu swojej wizyty w Albanii Papież poświęcił katechezę podczas audiencji ogólnej. Franciszek po raz kolejny wyraził uznanie dla świadectwa tamtejszego Kościoła w okresie komunistycznych prześladowań oraz jego obecnego zaangażowania ewangelizacyjnego. Szczególną uwagę zwrócił na panującą w Albanii harmonię wyznaniową.

W ten sposób papieską katechezę streszczono po polsku:

„Podczas dzisiejszej katechezy Ojciec Święty przypomniał nam przebieg niedzielnej pielgrzymki do Albanii. Podziękował tamtejszym władzom, wspólnocie Kościoła, przedstawicielom religii i wyznań za życzliwe przyjęcie i przygotowanie tej wizyty. Jej motywem było duchowe wsparcie narodu albańskiego, który tak wiele wycierpiał podczas komunistycznych prześladowań. Odzyskana wolność owocuje dzisiaj wzajemnym zrozumieniem, poszanowaniem i współpracą katolików, prawosławnych i muzułmanów. Ojciec Święty podkreślił moc ducha wielu tamtejszych męczenników, niezłomnych świadków wiary, którzy pozostawili wszystkim przykład swego męstwa i zawierzenia Bogu. Zachęcał, by miłość Chrystusa, która była ich siłą, stała się także mocą obecnego pokolenia. W latach, kiedy tysiące kościołów i meczetów było niszczonych, zamienianych na magazyny, kina, kiedy palono święte księgi, nie pozwalano nadawać dzieciom imion chrześcijańskich, gdy najdrobniejszy przejaw religijności oznaczał więzienie, śmierć, wierni trzech wielkich wspólnot dawali świadectwo wierności Bogu. Wątek tych doświadczeń i szlachetnych inicjatyw współistnienia przenikał wszystkie etapy papieskiej podróży: Eucharystię, oficjalne spotkania, zwłaszcza to międzyreligijne, nieszpory i wizytę w ośrodku dla dzieci Betania. Zawierzając wszystkich Matce Bożej Dobrej Rady, Ojciec Święty zachęcał Albańczyków do odważnego budowania przyszłości kraju i Europy na fundamencie wiary, pojednania i pokoju, okupionych tak wielkim wysiłkiem”.

Ojciec Święty zachęcił też wiernych do okazania szacunku temu „dzielnemu i pracowitemu narodowi, który w pokoju poszukuje jedności”. Motyw ostatniej pielgrzymki powracał również w pozdrowieniach skierowanych do poszczególnych grup językowych, w tym do Polaków:

„Bracia i siostry, bardzo dziękuję wam za duchowe wsparcie podczas mojej pielgrzymki do Albanii. Po latach ateistycznego reżimu, prześladowań, ten kraj cieszy się dzisiaj pokojowym współistnieniem wiernych różnych religii. Niech będzie on wyzwaniem dla innych narodów żyjących w stanie wojny, by wyrzekły się nienawiści i we wzajemnym dialogu znalazły drogi pojednania. Niech Bóg pozwoli wszystkim cieszyć się pełnym pokojem, który nam dał nasz Pan Jezus Chrystus. Z serca wam błogosławię”.

Tradycyjnie temat trudności i prześladowań związanych z wyznawaniem wiary pojawił się w słowach do pielgrzymów języka arabskiego:

„Świadectwo dawane Chrystusowi okazuje się w niektórych miejscach trudne i niebezpieczne, a niekiedy może kosztować nawet życie. Jeśli jednak przeżywamy je z wiernością, wytrwałością i wiarą w Tego, który zwyciężył śmierć, przekształca się ono w niewyczerpane źródło radości i szczęścia. Chrystus bowiem nie zapomina o swoich wiernych uczniach. Bądźcie zatem zawsze autentycznymi świadkami Chrystusa i prawdy; bądźcie zaczynem zgody i jedności; bądźcie świadkami sprawiedliwości, pokoju i miłości” – powiedział Franciszek.

radiovaticana.org

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.