Archidiecezja Łódzka
Przewodniczący Episkopatu o spotkaniu na Jasnej Górze
21:43 | 25.08.2014 | Wyświetleń: 994
Przewodniczący Episkopatu o spotkaniu na Jasnej Górze

O tym, że in vitro nie da się pogodzić z nauką katolicką mówił abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu, podczas spotkania z dziennikarzami w trakcie obrad Rady Biskupów Diecezjalnych. Biskupi omawiali zagadnienia bioetyczne, w tym status embrionu ludzkiego.

Przewodniczący Episkopatu podkreślił, że wizja pro-life i pro-choice są nie do pogodzenia. Jak wyjaśniał, „wizja chrześcijańska nie dopuszcza do tego, aby prawa jednej osoby dominowały nad prawami drugiej osoby, np. w taki sposób, aby prowadziły do eliminacji prawa dziecka do życia”.

Biskupi wysłuchali podsumowania Międzynarodowej Konferencji nt. nadużyć seksualnych wobec osób nieletnich. Podjęli też decyzję o utworzeniu – zgodnie z sugestiami o. Adama Żaka, koordynatora KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży – centrów, do których mogliby zgłaszać się poszkodowani i tam znaleźć fachową pomoc.

Arcybiskup Gądecki zapowiedział opublikowanie przez Episkopat komunikatu w związku z 75. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Przypomnijmy, że do Polski przybędzie przewodniczący Episkopatu Niemiec kard. Reinhard Marx, by wspólnie z przewodniczącym Episkopatu Polski abp. Stanisławem Gądeckim celebrować w katedrze gliwickiej 31 sierpnia Mszę św. i modlić się o pokój.

http://episkopat.pl/informacje_kep/6097.1,Przewodniczacy_Episkopatu_o_spotkaniu_na_Jasnej_Gorze.html

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.