Abp Jędraszewski o bohaterach powstania styczniowego
20:52 | 22.02.2013 | Wyświetleń: 864

"Musimy być wiernymi przewodnikami stada" - mówił 22 lutego abp Marek Jędraszewski w trakcie homilii w kościele mariackim Wniebowzięcia NMP w Łodzi. Metropolita łódzki przewodniczył mszy świętej w 150. rocznicę powstania styczniowego.

Abp Jędraszewski przypomniał postaci dwóch łódzkich księży, którzy zapisali się na kartach powstania styczniowego – ks. Józefa Czajkowskiego i ks. Wojciecha Jakubowicza. Pierwszy z nich był młodym kapłanem, który przyjechał do jedynej wtedy łódzkiej parafii i od razu zaczął głosić patriotyczne kazania i organizować środowisko patriotyczne. Nic dziwnego zatem, że gdy powstanie wybuchło, stanął na czele jednego z oddziałów, a powstańcze losy zawiodły go prawdopodobnie aż do Paryża. Ks. Jakubowicz był w tym czasie proboszczem. Jego patriotyczna postawa nie spodobała się ówczesnym władzom zaborczym do tego stopnia, że nie tylko został pozbawiony funkcji, ale też zesłany na Sybir. Wrócił do kraju po niemal 20. latach, ale nie do Łodzi, a do Warszawy. „Właśnie w tym kościele znajduje się bardzo przejmujące świadectwo prawdy o kapłanach, którzy byli wiernymi pasterzami” – mówił metropolita łódzki.
Abp Jędraszewski podkreślał w homilii, że ludzie Kościoła nie mogą dać się podzielić. Podziały, które świat próbuje narzucać dotyczą na przykład pozycji w kościele – z jednej strony księża, a z drugiej świeccy. „Nie możemy dopuścić do takich podziałów” – apelował pasterz Kościoła w Łodzi.

Uczestników mszy powitał proboszcz parafii mariackiej, ks. Tomasz Falak.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.