Archidiecezja Łódzka
SameDzielne w Domu Samotnej Matki
09:01 | 20.09.2012 | Wyświetleń: 711

Do końca roku w Domu Samotnej Matki w Łodzi trwa projekt "SamaDzielna". W jego trakcie matki biorą udział w warsztatach, odbywają staże w wybranych przez siebie firmach i angażują się jako wolontariuszki.

Celem programu jest zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej podopiecznych Domu. „Chodzi o zdobycie takich umiejętności, wiedzy i świadomości, które pozwolą matkom wyjść z instytucji pomocowych i zacząć bez lęku samodzielne życie. Życie, w którym same zapewnią potrzebne warunki dla siebie i swoich dzieci” – wyjaśnia koordynator projektu, Wioletta Jóźwiak-Majchrzak.
Projekt podzielony jest na trzy etapy. Pierwszy, który rozpoczął się 1 sierpnia, organizatorzy nazwali „Wiedza”. Każda z mam odbywa w jego trakcie 120 godzin szkoleń z różnych zakresów. „To są warsztaty, spotkania indywidualne i konsultacje” – opisuje Jóźwiak-Majchrzak. Uczestniczki uczą się zasad rynku pracy, zdobywają umiejętności wychowawcze, poznają praktyczne elementy ekonomii i prawa (m.in. prawo rodzinne, lokalowe, obywatelskie). „Jeden z modułów dotyczy zdrowia – m.in. krótki kurs pierwszej pomocy, zdrowie psychiczne i uzależnienia” – wylicza Jóźwiak-Majchrzak. „W ramach kolejnego modułu matki mają możliwość rozwoju swoich umiejętności życiowych – choćby podczas warsztatów kulinarnych czy z wizażystką” – dodaje koordynator projektu.
Podczas zajęć dzieci, najczęściej małe i bardzo małe, nie są pozostawione bez opieki. Maluchami opiekują się zarówno zatrudnieni fachowcy, jak i wolontariusze – „przyszywane” babcie czy licealiści.
„Podczas szkoleń okazało się, że matki są bardzo aktywne, systematyczne i chętne do zdobywania wiedzy i umiejętności. Bardzo nas to cieszy, bo to pierwszy tego typu, zakrojony na szeroką skalę projekt” – ocenia Jóźwiak-Majchrzak.

Wkrótce ruszy drugi etap projektu, w którym matki mają zdobyć doświadczenie zawodowe. „Poszukujemy firm, które przyjmą mamy na krótkie, 5-dniowe staże trwające do 5 godzin dziennie. Poszukujemy pracodawców odpowiedzialnych, którzy obejmą opieką nasze podopieczne, wskażą ich mocne strony, pomogą im je odkryć i poprowadzą w tych działaniach” – mówi Żaneta Pawłowska, specjalista ds. promocji i funduszy Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja”. „Chodzi o zdobycie przez mamy pozytywnych wrażeń z pracy w różnych instytucjach. Nasze podopieczne nie mają żadnych tego typu doświadczeń lub mają – ale bardzo złe” – dodaje Pawłowska.

Ostatni etap projektu został nazwany „Świadomość”. W jego trakcie zadaniem matek będzie rozpoznanie swoich silnych stron i zaangażowanie w wolontariat. „Bardzo zwracaliśmy uwagę na celowość tego etapu. Chcemy, żeby matki wyzbyły się błędnego przekonania, że aby komuś pomóc, trzeba mieć pełne konto” – tłumaczy Jóźwiak-Majchrzak. Matki będą zatem pomagać osobom starszym, niepełnosprawnym, ale też społecznikom zajmującym się zwierzętami.

Projekt potrwa do końca 2012 r. Uczestniczy w nim 12 mam. Środki na jego realizację częściowo pochodzą z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej istnieje w Łodzi od ponad 20 lat. W tym czasie z jego pomocy skorzystało ponad tysiąc matek. Placówką od początku zajmują się siostry antonianki. Placówka znajduje się w strukturach diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, zaś fundusze na jej rozwój stara się zdobyć Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.