Alex i Maud Lauriot-Prevost ewangelizowali małżeństwa
21:25 | 08.05.2010 | Wyświetleń: 466
Alex i Maud Lauriot-Prevost ewangelizowali małżeństwa

Francuskie małżeństwo Alex i Maud Lauriot-Prevost pokazywało 8 maja jak czerpać z Ewangelii wskazówki do dobrego życia małżeńskiego. Liderzy wspólnoty "Komunia Pryscylli i Akwili" przeprowadziło spotkanie formacyjne i spotkanie ewangelizacyjne.

Spotkanie formacyjne przeznaczone było dla małżeństw, które na co dzień angażują się w różne formy życia wspólnot chrześcijańskich. „Goście z Francji podzielili się swoimi doświadczeniami pracy z małżeństwami, zwracając szczególną uwagę na kwestię małżeństw przeżywających kryzys. Pokazali także, jak wychodzić z Dobrą Nowiną do tych, którzy jej jeszcze nie znają lub już zdążyli na nią zobojętnieć” – mówi Tomasz Talaga, jeden z organizatorów spotkania. „Mnóstwo dobrych przykładów, bogate doświadczenie i wielkie duchowe wyczucie tematu to propozycja dla małżonków i liderów wspólnot, którzy chcą głosić dobrą nowinę w środowiskach małżeńskich” – podkreśla Talaga. Spotkanie odbyło się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.
Drugie spotkanie odbyło się w łódzkim kościele Matki Bożej Anielskiej. „Nowe doświadczenia, inspiracje, ożywczy powiew Ducha Świętego dla poszukiwaczy miłości w małżeństwie” – wylicza Talaga. Spotkanie miało charakter otwarty i odbyło się pod hasłem „Dobra nowina o miłości i seksualności człowieka, której świat nam zazdrości”. Francuskie małżeństwo podkreślało m.in. jakie znaczenie dla budowania jedności małżeńskiej ma udane współżycie seksualne oraz w jaki sposób łaska sakramentu małżeństwa może działać w chwilach kryzysu.

Alex i Maud Lauriot-Prevost są małżeństwem od 26 lat, mają 5 dzieci. Związani są z Katolicką Szkołą Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych Jeunesse Lumière (prowadzoną przez ojca Daniela Ange), kierują też pracami Wspólnoty Komunia Pryscylli i Akwili. Są delegatami biskupimi ds. duszpasterstwa małżeństw i rodziny diecezji Avignon.
Wspólnota Komunia Pryscylli i Akwili (La communion Priscille et Aquila) została założona we wrześniu 2007 r. przez cztery pary małżeńskie związane ze szkołą Jeunesse Lumière. Głównym jej celem jest ewangelizacja małżonków przez małżonków.

Pryscylla i Akwila to małżeństwo pochodzące z rzymskiej wspólnoty żydowskiej. Gdy cesarz Klaudiusz wygnał z Rzymu wszystkich Żydów, wyjechali do Koryntu. Spotkali tam apostoła Pawła i przyjęli go do swojego domu. Później przenieśli się do Efezu, gdzie – w swoim domu – gromadzili innych chrześcijan. Po pewnym czasie wrócili do Rzymu, gdzie kontynuowali działalność ewangelizacyjną. Św. Paweł właśnie o nich napisał w liście do Rzymian: „winienem im wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie Kościoły nawróconych pogan”. Papież Benedykt XVI podczas audiencji generalnej 7 lutego 2007 r. mówił o tym małżeństwie: „W szczególności ta para pokazuje, jak ważna jest działalność małżeństw chrześcijańskich. Kiedy mają oparcie w wierze i głębokiej duchowości, naturalną koleją rzeczy odważnie angażują się na rzecz Kościoła i w Kościele. Przedłużeniem i w jakiejś mierze uwzniośleniem ich codziennego, wspólnego życia staje się przyjęcie wspólnej odpowiedzialności za dobro mistycznego Ciała Chrystusa, nawet jeśli jest to jego nieznaczna cząstka”.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.