Benedykt XVI: bez Boga nauka nie dotrze do prawdy
10:43 | 06.10.2009 | Wyświetleń: 541
Benedykt XVI: bez Boga nauka nie dotrze do prawdy

Bez Boga nauka nie dotrze do prawdy - powiedział Benedykt XVI w przemówieniu podczas pierwszej sesji II Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Afryki. Przemawiając do jego uczestników papież stwierdził, że „wszystkie ludzkie realia zależą od naszej relacji z Bogiem, a kiedy nie jest ona prawidłowa, nie sposób dotrzeć do prawdy”, powstają natomiast „wszystkie przywary, które niszczą relacje społeczne i pokój na świecie”.

Papież podkreślił, że wspomniana relacja z Bogiem nie jest trudna, albowiem „Bóg jest bliski i bezinteresowny”. „Nauka wymaga wielkich inwestycji duchowych i materialnych, Bóg natomiast daje się za darmo. Największe sprawy w życiu, Bóg, miłość i prawda, są bezpłatne. Powinniśmy częściej zastanawiać się nad tą bezinteresownością Boga, nad faktem, że nie potrzeba wielkich nakładów materialnych czy duchowych, ponieważ Bóg jest w nas, w sercu i na ustach” – mówił Benedykt XVI.

Nawiązując do sytuacji w Afryce Benedykt XVI wezwał do wcielenia w życie pojęcia miłości, a więc „otwarcia rzeczywiście granic między plemionami, grupami etnicznymi i religiami”. Odwołując się do przykładu miłosiernego Samarytanina papież przypomniał, że obcy był zawsze dla niego bliźnim, dlatego też mógł „przekroczyć granice swojej ziemi i swojej religii”. Innymi słowy „te granice, które zamykają świat i generują konflikty”. Papież podkreślił, że postawa ta nie ma nic wspólnego z filozofią, lecz oznacza konkretne działanie.

Benedykt XVI zauważył następnie, że proces rozwoju świata i człowieka bynajmniej się nie zakończył, ponieważ ma on na drodze miłości dążyć do jedności z Bogiem, swoim ostatecznym celem. Miłość, mówił papież, „nie jest sumą idei, lecz sposobem życia”, my zaś „stajemy się chrześcijanami tylko wtedy, gdy wiara przemienia się w miłość”. Wszechświat powstał ze związku „logos i miłości”, nie z „chłodnej matematyki”. Do życia nie powołał go „demiurg, lecz ogień i miłość”. „Ten związek pomiędzy wiarą i konkretną miłością powinien urzeczywistniać się w nas samych, i tak poprzez miłość stajemy się ‚ubóstwieni’. W rozwoju świata mamy to wspinanie się do ludzkiego człowieka. Drabina ta jeszcze się nie skończyła” – podkreślił Benedykt XVI. Zauważył, że źle się dzieje na świecie, „ponieważ relacja z Bogiem nie jest taka, jak być powinna, a jeśli ona nie jest poprawna, nie funkcjonują również inne relacje”.

Papież przyznał rację empirycznym analizom sytuacji na Czarnym Lądzie, jednakże jako „analizy poziome nie dotykają prawdziwych problemów świata, jeżeli na wszystko nie patrzymy w świetle Boga”. „Dlatego nasze analizy są niewystarczające, jeżeli nie odkrywamy, że za wszystkimi niesprawiedliwościami kryje się nieprawe serce, zamknięcie się na Boga, a więc zafałszowanie podstawowej relacji, na której oparte są wszystkie inne” – powiedział Ojciec Święty.

Na zakończenie Benedykt XVI przypomniał, że Kościół „nie jest nigdy zamkniętą w sobie grupą, jakich wiele na świecie, lecz odczuwa powszechność miłości oraz odpowiedzialność za bliźniego”. „Kościoła nie można ‚zrobić’, nie jest wytworem naszej organizacji, do tego stopnia, że po Wniebowstąpieniu apostołowie nie przystąpili od razu do budowy Kościoła, lecz czekali na działanie Boga, na Ducha Świętego. Tylko poprzez ten stwórczy akt Boga możemy podjąć działalność i współpracować z Bogiem” – powiedział Benedykt XVI, prosząc Ducha Świętego o opiekę nad synodem.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.