Anioł Pański: papież wzywa do duchowego wsparcia Synodu dla Afryki
10:09 | 05.10.2009 | Wyświetleń: 482
Anioł Pański: papież wzywa do duchowego wsparcia Synodu dla Afryki

Do modlitewnego wsparcia rozpoczynającego się dziś zgromadzenia specjalnego dla Afryki Synodu Biskupów wezwał wiernych całego Kościoła Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 4 października. Przypomniał, że kilka godzin wcześniej Eucharystia w bazylice św. Piotra otworzyła to ważne wydarzenie kościelne, drugie po pierwszym takim zgromadzeniu, zwołanym przez Jana Pawła w 1994 r.

Po wygłoszeniu swych rozważań papież odmówił z wiernymi na Placu św. Piotra modlitwę maryjną, udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego, a na zakończenie pozdrowił zgromadzonych w różnych językach, m.in. po polsku.

Oto tekst przemówienia Ojca Świętego:

Drodzy bracia i siostry!

Dziś przed południem w bazylice św. Piotra została odprawiona celebra eucharystyczna na otwarcie II zgromadzenia specjalnego dla Afryki Synodu Biskupów, podczas której modlono się także w różnych językach afrykańskich. Mój czcigodny poprzednik Jan Paweł II zwołał pierwszy „Synod Afrykański” w 1994 roku w perspektywie roku 2000 i trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. On, który kierowany zapałem misyjnym wielokrotnie pielgrzymował do ziemi afrykańskiej, zebrał treść tamtego zgromadzenie w adhortacji apostolskiej „Ecclesia in Africa”, rozpoczynając na nowo ewangelizację tego kontynentu. Po piętnastu latach to nowe zgromadzenie stanowi kontynuacją pierwszego, aby zweryfikować przebytą drogę, pogłębić niektóre aspekty i ocenić najnowsze wyzwania. Wybrany temat brzmi: „Kościół w Afryce na służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju” – a towarzysza mu słowa Chrystusa skierowane do uczniów: „Wy jesteście solą ziemi… wy jesteście światłością świata” (Mt 5, 13.14).

Synod stanowi zawsze intensywne doświadczenie kościelne, doświadczenie kolegialnej odpowiedzialności duszpasterskiej za jakiś szczególny aspekt życia Kościoła, bądź, jak w tym przypadku, za część ludu chrześcijańskiego, wyznaczoną obszarem geograficznym. Papież i jego najbliżsi współpracownicy gromadzą się razem z wyznaczonymi członkami zgromadzenia, z ekspertami i audytorami, aby pogłębić wybrany temat. Trzeba podkreślić, ze nie mamy tu do czynienia z konferencją naukową ani z posiedzeniem programowym. Słucha się relacji i wystąpień w auli, dokonuje się konfrontacji w grupach, wszyscy jednak dobrze wiemy, że główną postacią nie jesteśmy my: jest nim Pan, Jego Duch Święty, który prowadzi Kościół. Najważniejsze dla wszystkich jest słuchanie: słuchanie się nawzajem i wspólne wsłuchanie się w to, co Pan chce nam powiedzieć. Dlatego Synod przebiega w atmosferze wiary i modlitwy, w religijnym posłuszeństwie Słowu Bożemu. Do Następcy Piotra należy zwołanie i kierowanie zgromadzeniami synodalnymi, gromadzenie tego, co wynika z ich prac i przedstawienie następnie właściwych wskazań duszpasterskich.

Drodzy przyjaciele, Afryka to kontynent, który posiada niezwykłe bogactwo ludzkie. Obecnie liczba jej ludności sięga prawie miliarda osób a jej łączna stopa urodzin jest najwyższa w skali światowej. Afryka jest ziemią płodną w życie ludzkie, życie to jednak naznaczone jest niestety wielkim ubóstwem i doświadcza często wielkich niesprawiedliwości. Kościół angażuje się w ich przezwyciężenie siłą Ewangelii i konkretną solidarnością wielu instytucji i inicjatyw charytatywnych. Prośmy Maryję Pannę, aby błogosławiła II zgromadzeniu synodalnemu dla Afryki oraz wyjednała pokój i rozwój dla tego wielkiego i umiłowanego kontynentu.

Następnie papież odmówił z wiernymi modlitwę Anioł Pański, udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego oraz pozdrowił zgromadzonych kolejno po włosku, francusku, angielsku, niemiecku, hiszpańsku i polsku.

W naszym języku Ojciec Święty powiedział:

Bardzo serdecznie pozdrawiam Polaków. Wspominając świętego Franciszka, szczególnie pozdrawiam dzisiaj wspólnoty franciszkanów, którzy świętują w Krakowie osiemsetlecie zatwierdzenia „reguły zakonnej” i ich charyzmatu. Módlcie się ze mną, by wiernie trwali w miłości Chrystusa ubogiego, czystego i posłusznego, niosąc ludziom ewangeliczną radość. Całej rodzinie franciszkańskiej i wam wszystkim z serca błogosławię.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.