Papież do biskupów Wenezueli: pogłębiając wiarę, sprostacie coraz trudniejszym wyzwaniom
11:32 | 09.06.2009 | Wyświetleń: 474
Papież do biskupów Wenezueli: pogłębiając wiarę, sprostacie coraz trudniejszym wyzwaniom

Coraz liczniejsze i trudniejsze są wyzwania, przed jakimi stajecie w swej pracy duszpasterskiej – powiedział Benedykt XVI, spotykając się z biskupami Wenezueli, przybyłymi z wizytą "ad limina Apostolorum". Zwrócił uwagę, że wzrosły one jeszcze w związku ze światowym kryzysem gospodarczym. Tym niemniej nie brak motywów nadziei, które daje nam Bóg.

Papież zachęcił do rozwijania „inicjatyw w pełni ukazujących piękno osoby i przesłania Jezusa Chrystusa”. Obok dobrej formacji doktrynalnej całego ludu Bożego ważne jest ożywianie głębokiego życia wiary i modlitwy. – W liturgii, w wewnętrznym dialogu modlitwy osobistej i wspólnotowej, zmartwychwstały Pan wychodzi nam naprzeciw, przemieniając nasze serca swą pełną miłości obecnością – zapewnił Ojciec Święty.

Przypomniał też znaczenie życia duchowego biskupów. – Przez sakrament święceń w pełni upodobnieni do Chrystusa, który jest Głową, dla powierzonego im Kościoła są oni niejako widzialnym znakiem Pana Jezusa. Dlatego posługa pasterska ma być konsekwentnym obrazem Jezusa Sługi Bożego, ukazując wszystkim istotne znaczenie wiary, jak też konieczność stawiania na pierwszym miejscu powołania do świętości. Do owocnej działalności duszpasterskiej niezbędna jest ścisła komunia afektywna i efektywna między pasterzami ludu Bożego, którzy «niech zawsze będą świadomi swej wzajemnej łączności i niech okazują zatroskanie o wszystkie Kościoły». Ta jedność, którą dziś i zawsze trzeba rozwijać i wyrażać w sposób widzialny, będzie źródłem pociechy i apostolskiej skuteczności w posłudze wam powierzonej – życzył Benedykt XVI.

Zachęcił wenezuelskich biskupów do poświęcania szczególnej uwagi księżom. Traktując ich po bratersku, winni wzbudzać w nich duszpasterską gorliwość, jak też dbać o staranną selekcję i formację kandydatów do kapłaństwa. Ponadto papież wskazał na potrzebę formacji dojrzałego laikatu przez zapewnienie m.in. odpowiedniej znajomości nauki społecznej Kościoła.

Sytuację w Wenezueli przedstawił Ojcu Świętemu w imieniu episkopatu jego przewodniczący abp Ubaldo Santana. Przypomniał, że od 10 lat prezydent Hugo Chávez wprowadza tam program polityczny określany jako „socjalizm XXI wieku”. Polegając na ogromnych dochodach pochodzących z wydobycia ropy naftowej, spowodował on wzrastającą polaryzację gospodarczą, społeczną i kulturową. Dzieli to kraj na przeciwstawne sobie grupy – stwierdził przewodniczący wenezuelskiej konferencji biskupów.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.