Archidiecezja Łódzka
Gość Święta Eucharystii
21:45 | 09.06.2009 | Wyświetleń: 524
Gość Święta Eucharystii

W tym roku uroczystościom Święta Eucharystii będzie przewodniczył na zaproszenie ks. arcybiskupa Władysława Ziółka, metropolity łódzkiego niezwykły Gość z Watykanu.

Jego Eminencja ks. kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej rady ds. Świeckich urodził się 4 lipca 1945 w Andrychowie. W 1963 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie gdzie przyjął go młody wówczas wikariusz kapitularny bp. Karol Wojtyła /późniejszy papież Jan Paweł II/, który już jako arcybiskup udzielił mu święceń kapłańskich 30 marca 1969 r. Studiował teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, a w latach 1972-78 kontynuował studia w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie uzyskał doktorat w zakresie nauk społecznych. Interesowała go w sposób szczególny tematyka świeckich w Kościele, zwłaszcza w świetle Soboru Watykańskiego II. W tym studium mistrzem i przewodnikiem był dla niego Karol Wojtyła. Po powrocie do kraju był wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, w latach 1978-1987 wykładał teologię pastoralną i socjologię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1979 r. został sekretarzem Komisji ds. Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski, powstałej z inicjatywy kard. Karola Wojtyły. W 1987 r. zaczął pracować w Watykanie jako kierownik biura Sekcji Młodzieżowej Papieskiej Rady ds. Świeckich. Pełnił tę funkcję przez pięć lat, podczas których uczestniczył w organizacji Światowych Dni Młodzieży w Santiago de Compostela /1989/ w Częstochowie (1991) i w Denver (1993). W latach 1992-1995 ks. Ryłko pracował w sekcji polskiej Sekretariatu Stanu. 20 grudnia 1995r. został powołany na stanowisko sekretarza Papieskiej Rady ds. Świeckich w Watykanie oraz mianowany biskupem tytularnym Novica. Jego biskupie hasło brzmi: „Lux mea Chrystus – moim światłem jest Chrystus”. 6 stycznia 1996 r. przyjął święcenia biskupie z rąk Jana Pawła II. 4 października 2003 r. został mianowany arcybiskupem i przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Świeckich. Był organizatorem Światowego Dnia Młodzieży w Kolonii w sierpniu 2005 r. Zajmował się także przygotowaniami do spotkania, które odbyło się w 2008 r. w Sydney, w Australii. Jest autorem wielu publikacji, m.in.: Świeccy w dzisiejszym Kościele. Wyzwania i perspektywy (2000). 17 października 2007 roku znalazł się na liście nominatów do godności kardynalskiej, do której został podniesiony w czasie konsystorza zwołanego przez Benedykta XVI na dzień 24 listopada 2007 roku. Zdaniem ks. kardynała obecnie w Kościele szczególnie ważną rolę odgrywają ruchy kościelne i nowe wspólnoty, które rozwijają się bardzo dynamicznie. Każdy ruch jest ważny i ma do wypełnienia swoją misję, włączając się w duchu komunii i współpracy w życie Kościoła, to znaczy w życie naszych diecezji i parafii. Są one niezastąpionymi dzisiaj narzędziami nowej ewangelizacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.