Archidiecezja Łódzka
Audiencja ogólna: Benedykt XVI przypomina o konieczności powiązania władzy i rozumu
08:27 | 11.06.2009 | Wyświetleń: 533
Audiencja ogólna: Benedykt XVI przypomina o konieczności powiązania władzy i rozumu

O konieczności powiązania władzy i rozumu przypomniał papież podczas środowej audiencji ogólnej. Swą katechezę Ojciec Święty poświęcił postaci żyjącego w IX wieku Jana Szkota Eriugeny (ok.810-877). Polaków zachęcił do uczestnictwa w uroczystości Bożego Ciała. Na placu św. Piotra zgromadziło się ok. 15. tys. wiernych.

„Nigdy nie można przeciwstawiać władzy i rozumu, gdyż autentyczna religijność i filozofia pokrywają się ze sobą” – stwierdził Benedykt XVI. W swojej katechezie zauważył, że Szkot Eriugena był człowiekiem niezwykłym, z którego przesłania wyłania się „odwaga rozumu, wynikająca z pewności, że autentyczna władza jest rozumna, gdyż Bóg jest rozumem stwórczym. W dziele „De divisione naturae” ten wybitny teolog epoki Karolingów stwierdził, że autentyczna władza jest zbieżna z prawdą odkrytą mocą rozumu i zdobytą dzięki racjonalnej kontemplacji. „Autentyczna władza nigdy nie jest sprzeczna z poprawnym rozumowaniem, ani też rozumowanie nie może być nigdy zaprzeczeniem prawdziwej władzy. Jedno i drugie pochodzą niewątpliwie z tego samego źródła jakim jest Boża Mądrość” – stwierdził papież. Zaznaczył, że stąd właśnie wypływa aktualność nauki Szkota Eriugeny. Również współcześni nam teologowie powinni właściwie odróżniać to, co jest prezentowane jako „auctoritas vera” (autentyczna władza) i nieustannie poszukiwać prawdy, której doświadczenie osiąga się w milczącej adoracji Boga – przypomniał Benedykt XVI.

Papież podkreślił również aktualność nauczania Szkota Eriugeny w odniesieniu do interpretacji Pisma św. Chodzi nade wszystko o odkrywanie sensu ukrytego w tekście natchnionym, wymagające otwarcia serca człowieka, pozwalającego rozumowi pójść pewną drogą ku prawdzie. Postawa taka wymaga gotowości do nieustannego nawrócenia. „By wejrzeć w głębię tekstu konieczne jest równoczesne postępowanie w osobistym nawróceniu, oraz w analizie pojęciowej stron biblijnych. Jedynie dzięki nieustannemu oczyszczeniu zarówno serca jak i umysłu można uzyskać dokładne zrozumienie Słowa Bożego” – stwierdził Ojciec Święty.

Zwracając się do zgromadzonych na audiencji naszych rodaków papież nawiązał do uroczystości Bożego Ciała:
„Pozdrawiam wszystkich Polaków! Jutro przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ten dzień przypomina nam o cudzie Bożej obecności pod postaciami chleba i wina w Eucharystii. Będziemy w szczególny sposób adorować Pana podczas Mszy św. i procesji. Niech uczestnictwo w tej liturgii budzi w nas wiarę, abyśmy przyjmując ciało i krew Chrystusa coraz pełniej doświadczali Jego niekończonej miłości. Niech Bóg wam błogosławi!

W papieskiej audiencji wziął m.in. udział chór kozaków uralskich z Federacji Rosyjskiej oraz stowarzyszenie Variétés Club de France, którego przedstawiciele rozegrają dziś mecz piłkarski z reprezentacją Gwardii Szwajcarskiej. Ekipę watykańską zasilić mają duchowni, zaś w drużynie francuskiej wystąpić mają takie gwiazdy footballu jak zdobywca tytułu mistrza świata i Europy, Christian Karembeu czy trzykrotny uczestniku Mundialu i zdobywca tytułu mistrza Europy, Dominique Rocheteau.

Żyjący w latach ok.810-877 Jan Szkot Eriugena był znakomitym erudytą w swoich czasach. Działał na dworze Karola II Łysego jako uczony i poeta. Oprócz łaciny, doskonale znał język grecki, co było w jego czasach umiejętnością rzadką. Jako filozof zapoczątkował scholastykę, głosząc że między wiarą i rozumem nie ma sprzeczności i rozumowi przypada zadanie wyjaśnienia sensu objawienia. Na zalecenie cesarza Karola II Łysego przetłumaczył z greckiego na łacinę zbiór pism teologicznych i mistycznych znany pod nazwą „Corpus Dionysiacum”, do niedawna uznawany za pisma autorstwa Świętego Dionizego Areopagity, nawróconego przez Świętego Pawła wysokiej rangi urzędnika korynckiego. Eriugena uznał doktrynę wolności woli za konieczną dla filozofii chrześcijańskiej: gdyby ludzie jej nie posiadali, na piekło skazywałby ich Bóg, a więc nie można by Go określić jako dobrego. Duże znaczenie miała jego koncepcja rozwoju świata jako objawienia (teofania) ukrytego Boga.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.