Archidiecezja Łódzka
Ukazała się płyta z hymnami do patronów Polski i Europy
10:12 | 20.05.2009 | Wyświetleń: 598
Ukazała się płyta z hymnami do patronów Polski i Europy

Dziesięć hymnów do patronów Polski i Europy zawiera płyta z utworami Włodzimierza Korcza, Zbigniewa Wodeckiego i Stanisława Soyki. Artyści dedykują swoje utwory Janowi Pawłowi II, który ogłosił patronami starego kontynentu Cyryla i Metodego oraz trzy kobiety - Katarzynę ze Sieny, Brygidę Szwedzką i Edytę Stein.

Hymny dedykowane są patronom Polski – Matce Bożej, Wojciechowi, Stanisławowi Biskupowi i Andrzejowi Boboli, a także patronom Europy – Benedyktowi, Cyrylowi i Metodemu, Katarzynie ze Sieny, Brygidzie Szwedzkiej i Edycie Stein. Muzykę komponowali m.in. Włodzimierz Korcz (jego utwór poświęcony jest św. Brygidzie), Stanisław Soyka (ku czci sw Andrzeja Boboli), a Zbigniew Wodecki swój utwór zadedykował św. Benedyktowi. Muzykę do hymnu do braci z Sołunia napisał Valerii Semeniuk.

Zbigniew Wodecki wykonuje hymn do św. Benedykta, Alicja Majewska piękną pieśń do szwedzkiej świętej, Patrycja Gola i Anna Serafińska śpiewają Hymn do Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Twórcy nawiązują do tradycji chórów gregoriańskich i muzyki cerkiewnej. Większość tekstów to hymny z brewiarza, ze wspomnień liturgicznych poszczególnych świętych.

W nagraniach udział wzięli Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego w Zamościu pod dyrekcją Tadeusza Wicherka oraz Zespół Muzyki Dawnej Capella Gedaniensis w Gdańsku pod dyrekcją Aliny Kowalskiej-Pińczak. Autorem projektu jest ks. dr Zdzisław Orzechowski, a wydawcą Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej GOSPEL.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.