Archidiecezja Łódzka
Nazaret: Benedykt XVI odprawił Mszę św. dla 50 tys. wiernych
12:19 | 14.05.2009 | Wyświetleń: 324
Nazaret: Benedykt XVI odprawił Mszę św. dla 50 tys. wiernych

Z udziałem ok. 50 tys. wiernych Benedykt XVI odprawił Mszę św. w Nazarecie. Uroczysta Eucharystia odbyła się w amfiteatrze pod Górą Przepaści.

Papieża powitał melchicki arcybiskup Galilei, Elias Chacour. Większość swego przemówienia arcybiskup wygłosił po arabsku. „Niech Bóg błogosławi Twoje przybycie, niech zachowa Ciebie w Twoim ojcostwie. My wszyscy jesteśmy Twoimi dziećmi, dziećmi Jezusa, dziećmi tej ziemi, dziećmi Nazaretu” – mówił i dodał: „Chcemy iść w Twoje ślady, szukając jedności w pokoju i bezpieczeństwie dla każdego. Dlatego wzywam teraz wszystkie dzieci Boga, aby wołały z papieżem: `Wierzymy w pusty Grób, wierzymy w zwycięstwo Jezusa z Nazaretu nad śmiercią`” – powiedział hierarcha i wezwał: „Jezus żyje!”. Wierni zaczęli entuzjastycznie skandować: „Jezus żyje!”

Abp Chacour po hebrajsku zwrócił się bezposrednio władz Izraela i miasta Nazaret dziękując za wysiłek w organizację papieskiej wizyty. „Jej owoce pozostaną znakiem, aby żyć w pokoju i bezpieczeństwie oraz znakiem nadziei nas wszytskich, aby podążać ku sprawiedliwości dla całego regionu Bliskiego Wschodu a wtedy staniemy się światłem dla innych wyznań i przykładem dla narodów” – powiedział melchicki hierarcha.

„W Nazarecie uczymy się świętości rodziny” – przypomniał w homilii Benedykt XVI. Ojciec Święty przywołał słowa swego poprzednika Pawła VI, wypowiedziane 45 lat temu w Nazarecie: każdy z nas potrzebuje powrotu do Nazaretu, aby rozważać ciągle na nowo milczenie i miłość Świętej Rodziny, będącej wzorcem dla każdej rodziny chrześcijańskiej. – Tutaj, na przykładzie Maryi, Józefa i Jezusa zaczynamy doceniać coraz pełniej świętość rodziny, która w planie Bożym opiera się na dożywotniej wierność mężczyzny i kobiety, uświęconych przez zawarcie małżeństwa i gotowych przyjąć Boży dar nowego życia. Jakże wielu mężczyzn i kobiet naszych czasów potrzebuje ponownego odkrycia tej podstawowej prawdy, która leży u podwalin społeczeństwa i jakże ważne jest świadectwo małżonków dla kształtowania prawych sumień oraz budowania cywilizacji miłości! – wołał Benedykt XVI.

Podkreślił, że rodzina jest pierwszą szkołą mądrości, uczącą praktykowania „tych cnót, które prowadzą do prawdziwego szczęścia i trwałego spełnienia się”. Stanowi też kamień węgielny „dobrze zorganizowanego i gościnnego społeczeństwa”. Dlatego na państwie ciąży obowiązek „wspierania rodzin w ich misji oświatowej, chronienia instytucji rodziny i jej niezbywalnych praw oraz zapewnienia, aby wszystkie rodziny mogły żyć i rozkwitać w godnych warunkach”.

Papież zaznaczył, że „tak jak w związku małżeńskim miłość mężczyzny i kobiety wzrasta dzięki łasce udziału i wyrażania miłości Chrystusa i Kościoła, podobnie rodzina, zbudowana na tej miłości, jest powołana do bycia «Kościołem domowym», miejscem wiary, modlitwy i miłującej troski o prawdziwe i trwałe dobro każdego swego członka”.

Ojciec Święty wskazał na potrzebę poznawania i szanowania godności i właściwej roli kobiet, ich szczególnych charyzmatów i zdolności. – Czy to jako matki w rodzinach, czy przez żywą obecność w pracy zawodowej i w instytucjach społecznych czy też w szczególnym powołaniu do naśladowania naszego Pana przez pełnienie ewangelicznych rad czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, kobiety pełnią niezastąpioną rolę w tworzeniu tej „ekologii ludzkiej”, której nasz świat i ta ziemia tak bardzo potrzebują: chodzi o środowisko, w którym dzieci uczą się kochać i troszczyć o innych, uczciwości i szacunku wobec wszystkich oraz praktykowania cnót miłosierdzia i przebaczenia – wyliczał Benedykt XVI.

Mówiąc o roli ojca na przykładzie św. Józefa, papież zaznaczył, że od niego Jezus „nauczył się cnót mężnej pobożności, dotrzymywania danego słowa, prawości i ciężkiej pracy”. – W cieśli z Nazaretu widzimy, jak władza oddana w służbę miłości jest nieskończenie owocniejsza niż siła, która próbuje panować. Jak bardzo nasz świat potrzebuje przykładu, przewodnictwa i łagodnej siły takich mężczyzn jak Józef! – podkreślił Ojciec Święty.

Streszczenie papieskiego przemówienia zostało odczytane po hebrajsku i arabsku.

Modlitwę wiernych odmówiono w kilku językach. Odpowiedzi były śpiewane po arabsku. Początek każdego wezwania stanowił cytat z Pisma Św. po arabsku, w miejscu, gdzie Maryja stała się Matką Emmanuela – Boga z nami, modlono się w intencji Kościoła powszechnego, by w bogactwie różnych kultur i tradycji, karmiąc się Słowem Bożym w mądrości ukazywał Syna Boga – Zbawiciela.

W drugim wezwaniu po hebrajsku, wspominając Chrystusa, który zburzył mur wrogości, tworząc z dwóch rodzajów ludzi jedność, modlono się o pokój, by przeciwnicy wyciągnęli ręce do zgody a podzielone narody szły wspólną drogą. „Panie, Ty jesteś źródłem przebaczenia i wzbudzasz pragnienie sprawiedliwości i pokoju, które przezwyciężają instynkt odwetu. W imię Mesjasza – Jezusa prosimy, uczyń nas wolnymi!” – odczytano intencję.

„Do Boga, który nie chciał ofiar ani darów, ale dał ciało Zbawicielowi” – modlono się po włosku w intencji Kościoła w Ziemi Świętej, aby w „różnorodności rytów i duchowości dawał świadectwo Kościołom i wspólnotom kościelnym, że odmienność nie szkodzi jedności, ale ją manifestuje i umacnia między wszystkimi chrześcijanami”.

Po angielsku, wspominając pozdrowienie anielskie skierowane do Maryi „Raduj się, pełna łaski, Pan jest z Tobą”, modlono się, by wierni tej ziemi, wybranej przez Boga by objawił Swą obecność, mieli coraz większy udział w radości Maryi, trwając – mimo zewnętrznych trudności – w pewności wiary, że Bóg zawsze jest z nami”.

„Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami, wypełniając obietnice, dane Abrahamowi, Mojżeszowi i prorokom. Módlmy się w intencji Narodu Starego Przymierza, by otworzył się na pełnię Objawienia i Odkupienia” – modlono się po po francusku. Po hiszpańsku, w intencji zgromadzonych w Nazarecie, by „naśladowali przykład Maryi w ofiarowywaniu siebie każdego dnia Panu w pokorze, w codzienności”.

Rzesze wiernych witały papieża skandując: „Viva Papa!”, „Benedetto, benvenuto!”. Przy wtórze śpiewów i muzyki Benedykt XVI w „papamobile” przejechał pomiędzy sektorami.

Na Mszę przybyli nie tylko izraelscy katolicy, m.in. obrządku melchickiego, których w Ziemi Świętej żyje obecnie ok. 80 tys. oraz katolicy języka hebrajskiego. Byli pielgrzymi z Włoch, Francji, Niemiec i duża grupa z Polski, wśród nich członkowie Drogi Neokatechumenalnej. Powiewały flagi, watykańskie, włoskie, izraelskie, palestyńskie, libańskie i polskie.

Izraelskie służby bezpieczeństwa wprowadziły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa m.in. z powodu zapowiadanych demonstracji z okazji obchodzonego dzisiaj przez Palestyńczyków święta Nagby – tak Palestyńczycy nazywają „katastrofę”, czyli exodus ludności palestyńskiej po izraelskiej wojnie niepodległościowej w 1948 r. Zaopatrzone w chipy karty wstępu na Mszę św. miały poczwórne zabezpieczenie i były skrupulatnie sprawdzane przez ochronę.

W pobliżu ołtarza, przy którym papież Benedykt XVI odprawiał Mszę św., posadzono wcześniej stare drzewo oliwne jako symbol pokoju. Drzewo liczy ok. 500- 1500 lat. Zasadzenie starego drzewa oliwnego było jednym z elementów rekonstrukcji terenu na Górze Przepaści na obrzeżach Nazaretu. W tym miejscu ma powstać w przyszłości krajobrazowy Las Pojednania. Teren został zaprojektowany przez Żydowski Fundusz Narodowy – „Keren Kayemeth Leisrael”. Przez las wokół Góry Przepaści będą prowadziły „ścieżki refleksji i zadumy” oznakowane szyldami w językach angielskim, hebrajskim i arabskim, KKL wytyczy też trasy rowerowe przez las.

Benedykt XVI poświęcił także kamień węgielny „parku pamięci Jana Pawła II”. Park na Górze Błogosławieństw powstanie dzięki pomocy państwa Izrael i Żydowskiego Funduszu Narodowego. Opiekę nad terenem, położonym w sąsiedztwie domu pielgrzymów „Domus Galilaeae” w Korazym, powierzono Drodze Neokatechumenalnej. W 2000 r. papież Jan Paweł II odprawił tam Mszę św. z udziałem młodzieży z 72 krajów. Park jest wyrazem „szacunku dla Jana Pawła II i jego szczególnej miłości do narodu żydowskiego”.

Ponadto papież poświęcił kamienie węgielne pod budowę Międzynarodowego Centrum Rodziny, Uniwersytetu Proroka Eliasza (Mar Elias University), pierwszej chrześcijańsko-arabskiej uczelni wyższej w Izraelu oraz szkoły Don Bosco w Nazarecie.

Po Mszy św. papież udał się do klasztoru franciszkanów przy bazylice Zwiastowania, gdzie zje obiad z zakonnikami i odpocznie.

Po południu Ojciec Święty spotka się prywatnie z premierem Izraela, po czym uda się do audytorium bazyliki na spotkanie międzyreligijne. Zwiedzi także pozostałości Domu Maryi i odprawi nieszpory z duchowieństwem Galilei.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.