Archidiecezja Łódzka
Jasna Góra: trwa modlitwa przy pasie Jana Pawła II, który miał na sobie w dniu zamachu
11:16 | 13.05.2009 | Wyświetleń: 372
Jasna Góra: trwa modlitwa przy pasie Jana Pawła II, który miał na sobie w dniu zamachu

Dziś mija 28. rocznica zamachu na życie Jana Pawła II i jego cudownego ocalenia. Szczególna modlitwa trwa na Jasnej Górze, gdzie papież pozostawił wyjątkowy dar - pas sutanny,którą miał na sobie 13 maja 1981 r. Na materiały są ślady po kuli zamachowca.

„To najbardziej osobiste papieskie wotum, symbol tego, że papież był człowiekiem, który zawierzył Matce Bożej całe swoje życie” – podkreślił o. Jan Golonka, kurator jasnogórskich zbiorów sztuki wotywnej.
Przez lata pas był schowany w sejfie, nie wolno go było oglądać nawet miejscowym zakonnikom. Teraz znajduje się tuż obok Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Już w dwa lata po zamachu, 19 czerwca 1983 r., Jan Paweł II złożył w Sanktuarium jako dar dziękczynny noszący ślady krwi papieski pas. Jednak dopiero w 2004 roku za zgodą papieża pokazano go pielgrzymom. Umieszczono go w srebrnej, przeszklonej szkatule w ołtarzu jasnogórskim, tuż przy ikonie Matki Bożej Jasnogórskiej. Po drugiej stronie ołtarza znajduje się złota róża – najwyższe odznaczenie papieskie przekazane Jasnej Górze przez Jana Pawła II w 1979 roku. Zawieszono na niej inny dar Ojca Świętego – złoty różaniec. W częstochowskim sanktuarium są także dwa inne, jak podkreśla o. Golonka, osobiste wota – znaki. To medalik Matki Boskiej z Guadalupe, otrzymany w Meksyku w czasie pierwszej wizyty apostolskiej, który papież ofiarował Jasnej Górze w 1979 roku. Drugim darem jest złote serce z napisem „Totus Tuus”, które papież dostał w Portugalii. Przekazał je ojcom paulinom jako zapowiedź uczestnictwa w jubileuszu 600-lecia obecności Maryi na Jasnej Górze.

„Nigdy nie zapomnę wyjątkowego Apelu Jasnogórskiego 19 czerwca 1983 roku, w którym na zakończenie rozważań Jan Paweł II wspomniał o zamachu na swoje życie – opowiada o. Józef Płatek, były generał Zakonu Paulinów, na ręce którego papież przekazał pas. Papież powiedział wówczas: „Zeszłego roku – 1982- w dniu 13 maja byłem w Fatimie, aby dziękować i zawierzać. Dziś pragnę tu, na Jasnej Górze, pozostawić, jako wotum, widomy znak tego wydarzenia, przestrzelony pas sutanny”.

„Po Apelu Jasnogórskim – wspomina dalej o. Płatek – Jan Paweł II w swoich apartamentach przekazał na moje ręce ten pas od papieskiej sutanny, który był umieszczony w specjalnym futerale”. Na futerale widoczny był duży herb papieski. Papież podkreślił, że wprawdzie podczas pielgrzymki do Fatimy dziękował Maryi za uratowanie życia, ale czuje też duchową potrzebę pozostawienia na Jasnej Górze znaku tragicznego wydarzenia, bo przecież tutaj zawierzał siebie, Ojczyznę, Kościół i świat Matce Bożej. Przy tej okazji wyraził życzenie, aby tego wotum na razie nie pokazywać publicznie. Ponadto dodał: „Niech on tu zostanie!”

O. Płatek wspomina, że „wzruszenie Ojca Świętego udzieliło się również ks. prałatowi Stanisławowi Dziwiszowi, który zapłakał i odszedł. Natomiast Jan Paweł II wyraził chęć udania się na osobistą modlitwę do kaplicy Matki Bożej. Przed Cudowną Ikoną modlił się przez dwie godziny”.

Papieski pas, zgodnie z wolą ofiarodawcy, ukryty został w sejfie i nie wolno go było oglądać nawet paulińskim zakonnikom.

Dopiero 25 marca 2004 r. o. Marian Lubelski, przeor Jasnej Góry, będąc u Ojca Świętego, uzyskał zezwolenie, by papieskie wotum można było pokazać wiernym. 4 czerwca 2004 r., w dzień srebrnego jubileuszu pierwszej pielgrzymki papieskiej na Jasną Górę, pas sutanny Ojca Świętego z dnia zamachu został publicznie ukazany światu i na stałe umieszczony obok Cudownego Obrazu, jako znak opieki Maryi nad papieżem z Polski.

Jan Paweł II podczas swoich wizyt na Jasnej Górze pozostawił w sanktuarium liczne wota i pamiątki. Najcenniejszym darem jest jednak pas przestrzelony w czasie zamachu 13 maja 1981 roku na Placu św. Piotra w Rzymie, noszący ślady krwi.

„Jan Paweł II pielgrzymował po świecie przez cały swój pontyfikat, ale nigdzie nie był tak częstym gościem jak na Jasnej Górze. Przybywał tu regularnie od 60 lat, od czasów okupacji, tajnych pielgrzymek. Za każdym razem przynosił do Kaplicy Cudownego Obrazu dary wotywne” – wspomina o. Jan Golonka i dodaje, że Ojciec Święty ofiarowując dla jasnogórskiego sanktuarium wota, przemawiał do nas pewnym symbolicznym językiem. Stanowią one ważny element jego duchowego przesłania.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.