Archidiecezja Łódzka
Diakoni spędzą dzień w ośrodkach Caritas
10:01 | 22.05.2009 | Wyświetleń: 554
Diakoni spędzą dzień w ośrodkach Caritas

Diakoni łódzkiego Wyższego Seminarium Duchownego odwiedzają 22 maja placówki Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Celem wizyty jest zaznajomienie przyszłych księży z działalnością charytatywną Kościoła w Łodzi.

„Idea wizyty zrodziła się podczas rozmów Caritas z władzami seminarium. Doszliśmy do wniosku, że dobrze byłoby pokazać diakonom praktykę działań charytatywnych. Dzięki temu młodym księżom łatwiej będzie organizować pomoc na terenie parafii” – mówi Tomasz Kopytowski z Caritas.
Wizyta rozpoczęła się od Mszy świętej w kaplicy Caritas. Odprawił ją dyrektor, ks. Jacek Ambroszczyk. W ciągu dnia diakoni odwiedzają Hospicjum, Domy Dziennego Pobytu, świetlice środowiskowe, ośrodki dla bezrobotnych, Zakład Aktywności Zawodowej, Punkt Pomocy Charytatywnej, magazynu i kuchnię społeczną. „Klerycy odwiedzą wszystkie nasze placówki znajdują się na terenie Łodzi. Ośrodki znajdujące się poza miastem na pewno poznają wkrótce” – twierdzi Kopytowski.
„Nie będzie to jedynie zwiedzanie, ale poznanie specyfiki pracy. Podczas obiadu diakoni będą na przykład pomagać w jego wydawaniu w kuchni społecznej, a po południu zajmą się naszymi podopiecznymi w jednej ze świetlic środowiskowych” – opisuje Kopytowski.
Opiekujący się diakonami dyrektorzy Caritas będą też kłaść nacisk na tworzenie parafialnych kół Caritas. „Z poziomu parafii znacznie łatwiej jest rozwijać działalność charytatywną dostosowaną do lokalnych potrzeb” – tłumaczy Kopytowski. W tej chwili na terenie archidiecezji łódzkiej działa 30 parafialnych zespołów Caritas (na ponad 200 parafii). Przed wojną zespół charytatywny funkcjonował w 70% parafii. „Trzeba wracać do dobrych praktyk” – podkreśla Kopytowski.
Odwiedziny diakonów w ośrodkach Caritas odbywają się po kilku latach przerwy. Wcześniej klerycy zajmowali się m.in. pracą wolontaryjną m.in. w hospicjum.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.