Archidiecezja Łódzka
ODEZWA ARCYBISKUPA METROPOLITY ŁÓDZKIEGO
09:55 | 05.03.2009 | Wyświetleń: 446
ODEZWA ARCYBISKUPA METROPOLITY ŁÓDZKIEGO

W SPRAWIE STARAŃ O PRZYWRÓCENIE W POLSCE DNIA WOLNEGO W UROCZYSTOŚĆ TRZECH KRÓLI

Drodzy Archidiecezjanie
Społeczna inicjatywa przywrócenia dnia wolnego od pracy w Uroczystość Trzech Króli zrodziła się w Łodzi. Jest godnym podziwu przejawem działań obywateli zatroskanych o sprawy ważne dla Kościoła i państwa. Inicjatywa spotkała się z pozytywnym oddźwiękiem we wszystkich diecezjach naszej ojczyzny. Zaangażowanie Polaków w tę sprawę w wielu regionach kraju przeszło najśmielsze oczekiwania wywołując zdumienie u wielu jej przeciwników.
Jak powszechnie wiadomo w 1960 r. władze komunistyczne postanowiły uczynić święto Trzech Króli dniem pracy, motywując to wymogami gospodarki socjalistycznej. Tego rodzaju zabiegi, wymierzone w Kościół i ludzi wierzących nie zdołały jednak uratować tej gospodarki przed całkowitym bankructwem.
Dziś, gdy nastały warunki do przywrócenia normalności w życiu społecznym Polaków, tym bardziej nie możemy dopuścić, aby najstarsze w chrześcijaństwie święto, związane z narodzinami Jezusa miało status podyktowany przez partię komunistyczną.
Odbywa się powtórne zbieranie podpisów w tej ważnej sprawie. Apeluję więc bardzo gorąco do moich Archidiecezjan o jeszcze większe zaangażowanie w tę akcję, abyśmy mieli swój znaczący udział w dziele przywrócenia temu świętu dnia wolnego. Będzie to również kolejny etap w urzeczywistnianiu duchowego testamentu Papieża Jana Pawła II, który zawsze pragnął, aby Duch Święty całkowicie odnowił oblicze polskiej ziemi.
Księża Proboszczowie zechcą zachęcić swoich parafian, aby jeszcze liczniej niż poprzednio przystąpili do składania podpisów w tej bardzo ważnej sprawie. Niech przypomną także o obowiązujących zasadach związanych z tym aktem.
Życzę Archidiecezjanom, aby spełnienie tego obowiązku dało im jak najwięcej satysfakcji – jako obywatelom naszej wspólnej Ojczyzny oraz synom i córkom Kościoła Chrystusowego.

† Władysław Ziółek
Arcybiskup Metropolita Łódzki

Łódź, dnia 4 marca 2009 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.