L’Osservatore Romano: Benedykt XVI to właściwy papież na czasy kryzysu
08:36 | 06.03.2009 | Wyświetleń: 423
L’Osservatore Romano: Benedykt XVI to właściwy papież na czasy kryzysu

„Benedykt XVI to właściwy papież na czasy kryzysu” - pisze w dzisiejszym wydaniu „L'Osservatore Romano” jego zastępca redaktora naczelnego Carlo Di Cicco. W komentarzu zatytułowanym „Czekając na encyklikę społeczną” stwierdza on m.in., że zasadnicze tezy oczekiwanego z wielkim zainteresowaniem nowego dokumentu Benedykta XVI znaleźć można w ogłoszonym wczoraj orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży.

Di Cicco uważa, że „międzynarodowy kryzys to także test, który pozwoli zmierzyć wartość nauczania Benedykt XVI”. Jego zdaniem kryzys ten stanowi kontekst „sprzyjający spokojnej i wolnej od ideologicznych uprzedzeń lekturze działania papieża, która jawi się coraz lepiej, sprawiając, że pospieszne, jeśli nie wręcz bezmyślne okazuje się jego schematyczna interpretacja”. „Papież ma pomysł na wyjście z kryzysu. Nie w znaczeniu specyficzne ekonomicznej recepty, która przywróciłaby właściwy w relacji pomiędzy kapitałem i pracą, finansami i potrzebami rodzin oraz przedsiębiorstw. Ale dlatego, że z tego kryzysu nie sposób wyjść bez nadziei, która byłaby bardziej wiarygodna od nadziei, jaką daje sam tylko rynek i ekonomiczne teorie. Aby się to powiodło, trzeba odzyskać racje życia. Ekonomiczną depresję można przezwyciężyć, jeśli pokona się depresję idei i uwiąd nadziei” – czytamy w komentarzu.

Zastępca naczelnego watykańskiego dziennika podkreśla wielkie zainteresowanie encykliką, zwraca jednak uwagę, że „sam papież nie chce, by traktowani go jak wyrocznię”. „Woli powrót do rozumu, albowiem bez niego trudno będzie ocenić i docenić powagę chrześcijańskiej propozycji” – dodaje Carlo Di Cicco, przypominając, że „jeszcze zanim zaczęły się zarysowywać bankowe katastrofy, które ukazały zagrażającą wszystkim przepaść
gospodarczą, papież postawił dwie kwestie: kwestię miłości i zaraz po niej kwestię nadziei, ‚centrum naszego życia istot ludzkich i naszej misji jako chrześcijan, przede wszystkim we współczesnej epoce’”.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.