DOKUMENTY SOBORU WATYKAŃSKIEGO II

PAWEŁ BISKUP

SŁUGA SŁUG BOŻYCH
RAZEM Z OJCAMI ŚWIĘTEGO SOBORU
NA WIECZNĄ RZECZY PAMIĄTKĘ
KONSTYTUCJE

 • Konstytucja o liturgii świętej "SACROSANCTUM CONCILIUM"
 • WSTĘP
 • Rozdział I: OGÓLNE ZASADY ODNOWY I ROZWOJU LITURGII
 • Natura liturgii świętej i jej znaczenie w życiu Kościoła
 • Wychowanie liturgiczne i czynne uczestnictwo w liturgii
 • Odnowienie liturgii
 • Rozwój życia liturgicznego w diecezji i w parafii
 • Rozwój duszpasterstwa liturgicznego
 • Rozdział II: MISTERIUM EUCHARYSTII
 • Rozdział III: INNE SAKRAMENTY I SAKRAMENTALIA
 • Rozdział IV: BREWIARZ
 • Rozdział V: ROK LITURGICZNY
 • Rozdział VI: MUZYKA SAKRALNA
 • Rozdział VII: SZTUKA KOŚCIELNA I SPRZĘTY LITURGICZNE
 • Dodatek: OŚWIADCZENIE II WATYKAŃSKIEGO SOBORU POWSZECHNEGO W SPRAWIE REFORMY KALENDARZA
 • Konstytucja dogmatyczna o Kościele "LUMEN GENTIUM"
 • Rozdział I: MISTERIUM KOŚCIOŁA
 • Rozdział II: LUD BOŻY
 • Rozdział III: O HIERARCHICZNYM USTROJU KOŚCIOŁA, A W SZCZEGÓLNOŚCI O EPISKOPACIE
 • Rozdział IV: KATOLICY ŚWIECCY
 • Rozdział V: POWSZECHNE POWOŁANIE DOŚWIĘTOŚCI W KOŚCIELE
 • Rozdział VI: ZAKONNICY
 • Rozdział VII: ESCHATOLOGICZNY CHARAKTER KOŚCIOŁA PIELGRZYMUJĄCEGO I JEGO ZWIĄZEK Z KOŚCIOŁEM W NIEBIE
 • Rozdział VIII: BŁOGOSŁAWIONA MARYJA DZIEWICA BOŻA RODZICIELKA W TAJEMNICY CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA
 • Wstęp
 • Rola Błogosławionej Dziewicy w ekonomii zbawienia
 • Błogosławiona Dziewica i Kościół
 • Kult Błogosławionej Dziewicy w Kościele
 • Maryja znakiem niezawodnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego Ludu Bożego
 • Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym "DEI VERBUM"
 • Wstęp
 • Rozdział I: O SAMYM OBJAWIENIU
 • Rozdział II: O PRZEKAZYWANIU OBJAWIENIA BOŻEGO
 • Rozdział III: O BOSKIM NATCHNIENIU PISMA ŚW. I O JEGO INTERPRETACJI
 • Rozdział IV: O STARYM TESTAMENCIE
 • Rozdział V: O NOWYM TESTAMENCIE
 • Rozdział VI: O PIŚMIE ŚWIĘTYM W ŻYCIU KOŚCIOŁA
 • Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "GAUDIUM ET SPES"
 • Wstęp
 • Wykład wprowadzający: SYTUACJA CZŁOWIEKA W ŚWIECIE DZISIEJSZYM
 • Część I: Kościół i powołanie człowieka

 • Rozdział I: GODNOŚĆ OSOBY LUDZKIEJ
 • Rozdział II: WSPÓLNOTA LUDZKA
 • Rozdział III: AKTYWNOŚĆ LUDZKA W ŚWIECIE
 • Rozdział IV: ZADANIE KOŚCIOŁA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM
 • Część II: Niektóre bardziej palące problemy

 • Rozdział I: POPARCIE NALEŻNE GODNOŚCI MAŁŻEŃSTWA I RODZINY
 • Rozdział II: NALEŻYTY SPOSÓB PODNOSZENIA POZIOMU KULTURY
 • 1. Warunki kultury w świecie dzisiejszym
 • 2. Niektóre zasady należytego rozwoju kultury
 • 3. Niektóre pilniejsze zadania chrześcijan w dziedzinie kultury
 • Rozdział III: ŻYCIE GOSPODARCZO-SPOŁECZNE
 • 1. Postęp gospodarczy
 • 2. Niektóre zasady rządzące całością życia gospodarczo-społecznego
 • Rozdział IV: ŻYCIE WSPÓLNOTY POLITYCZNEJ
 • Rozdział V: POTRZEBA UMACNIANIA POKOJU I ROZWIJANIA WSPÓLNOTY NARODÓW
 • 1. Unikanie wojny
 • 2. Potrzeba stworzenia wspólnoty międzynarodowej
 • ZAKOŃCZENIE
 • DEKRETY

 • Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli "INTER MIRIFICA"

 • Dekret o kościołach wschodnich katolickich "ORIENTALIUM ECCLESIARUM"

 • Dekret o ekumenizmie "UNITATIS REDINTEGRATIO"

 • Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele "CHRISTUS DOMINUS"
 • WSTĘP
 • Rozdział I: BISKUPI W STOSUNKU DO CAŁEGO KOŚCIOŁA
 • Rozdział II: BISKUPI W STOSUNKU DO KOŚCIOŁÓW PARTYKULARNYCH CZYLI DIECEZJI
 • Rozdział III: WSPÓŁPRACA BISKUPÓW DLA WSPÓLNEGO DOBRA WIĘKSZEJ ILOŚCI KOŚCIOŁÓW
 • ZARZĄDZENIA OGÓLNE
 • Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego "PERFECTAE CARITATIS"

 • Dekret o formacji kapłańskiej "OPTATAM TOTIUS"

 • Dekret o apostolstwie świeckich "APOSTOLICAM ACTUOSITATEM"
 • WSTĘP
 • Rozdział I: POWOŁANIE ŚWIECKICH DO APOSTOLSTWA
 • Rozdział II: CELE APOSTOLSTWA ŚWIECKICH
 • Rozdział III: RÓŻNE DZIEDZINY APOSTOLSTWA
 • Rozdział IV: ROŻNE FORMY APOSTOLSTWA
 • Rozdział V: PORZĄDEK DZIAŁALNOŚCI APOSTOLSKIEJ
 • Rozdział VI: PRZYGOTOWANIE DO APOSTOLSTWA
 • WEZWANIE
 • Dekret o działalności misyjnej Kościoła "AD GENTES DIVINITUS"
 • WSTĘP
 • Rozdział I: ZASADY DOKTRYNALNE
 • Rozdział II: DZIEŁO MISYJNE
 • Rozdział III: KOŚCIOŁY PARTYKULARNE
 • Rozdział IV: MISJONARZE
 • Rozdział V: ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ
 • Rozdział VI: WSPÓŁPRACA
 • ZAKOŃCZENIE
 • Dekret o posłudze i życiu kapłanów "PRESBYTERORUM ORDINIS"
 • WSTĘP
 • Rozdział I: PREZBITERAT W POSŁANNICTWIE KOŚCIOŁA
 • Rozdział II:POSŁUGA PREZBITERÓW
 • Rozdział III: ŻYCIE PREZBITERÓW
 • ZAKOŃCZENIE I ZACHĘTA
 • DEKLARACJE

 • Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim "GRAVISSIMUM EDUCATIONIS"

 • Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "NOSTRA AETATE"

 • Deklaracja o wolności religijnej "DIGNITATIS HUMANAE"

 • Archidiecezja Łódzka

  linia

  | Archidiecezja Łódzka | Życie Archidiecezji | Biskupi Łódzcy | Urzędy i Instytucje | Dekanaty i parafie |
  | Zakony i zgromadzenia | Msze św. w Łodzi | Ruchy i stowarzyszenia | Seminarium Duchowne |
  | Czytelnia internetowa | Adresy poczty elektronicznej | Ciekawe miejsca w sieci | Spis stron www | Szukaj |